Adatvédelmi Szabályzat

NetAcademia Oktatóközpont Kft.
 

Adatvédelmi Szabályzat

http://netacademia.hu/

 

Hatályos: 2017. június hónapjától

 

A jelen adatvédelmi szabályzat rögzíti, hogy a NetAcademia Oktatóközpont Kft. (a továbbiakban: „NetAcademia”), mint adatkezelő miként kezeli és védi azon információkat, amelyeket a képzésében részt vevő (továbbiakban: „Ügyfél”) a NetAcademia rendelkezésére bocsájt.

Az adatkezelő

NetAcademia Oktatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: Rákóczi út 70-72. T3 torony, 1. emelet
Telefonszám: +36 21 200 6960

E-mail cím: iroda@netacademia.net
http://netacademia.hu/

Az adatkezelés jogszabályi alapja

 A NetAcademia az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Információs Törvény”) , valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait, elkötelezett az Ügyfelek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Tájékoztató elkészítésekor figyelembe vett egyéb fontos jogszabályok:

  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Adatkezelési alapfogalmak

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

Az adatkezelés célja

A NetAcademia kizárólag a vele ügyfél kapcsolatba kerülő, tanfolyamain résztvevő természetes személyek adatait kezeli.

A NetAcademia által végzett adatkezelés az alábbi célok érdekében történik:

·       a Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása,

·       a képzés nyújtása során kapcsolattartás az Ügyféllel, szaktanári javítás és értékelés, házifeladat-visszaküldés teljesítése, igazolás kiállítása,

·       A NetAcademia egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítése,

·       az Ügyfél hozzájárulása alapján az Ügyfél közvetlen tájékoztatása a további képzésekről és szolgáltatásokról,

·       az Ügyfél hozzájárulása alapján az Ügyfelek egymás közötti kommunikációjának elősegítése a NetAcademia oldalán,

·       az Ügyfél szerződésszegése esetén az a NetAcademia jogainak érvényesítése,

·       a NetAcademia piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése,

·       a fentiekkel összefüggésben az Ügyféllel való kommunikáció.

Az adatkezelés további célja, hogy a NetAcademia tanulói egymással az oldalon kapcsolatba lépjenek, abból a célból, hogy az általuk meghatározott tartalmakat (kép, videó, hozzászólás) osszanak meg egymással.

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelés elvei

A NetAcademia, mint adatkezelő az Ügyfelek személyes adatainak kezelése és azoknak gépi feldolgozása során figyelemmel van az alábbi követelményekre:

·       A NetAcademia a személyes adatokat tisztességesen és törvényesen szerzi meg és kezeli,

·       A NetAcademia az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, valamint kezeli, és attól eltérő módon nem használja fel,

·       A NetAcademia csak olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés megvalósulásának céljához elengedhetetlenek, és a meghatározott cél elérésére alkalmasak,

·       A NetAcademia a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti,

·       A NetAcademia megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás vagy nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,

·       A NetAcademia az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, továbbá azt, hogy az Ügyfelet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A kezelt adatok köre

A NetAcademia által személyes adat fogalomkörébe azon adatok tartoznak, amelyek kapcsolatba hozhatók az Ügyféllel, illetve amelyek alapján az Ügyfél személye azonosítható – így az Ügyfél neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, anyja neve, születési dátum, születési név -, illetve az adatból levonható, az Ügyfélre vonatkozó következtetés. A személyes adat mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Ügyféllel helyreállítható.

A NetAcademia által kezelt személyes adatok köre:

  • Vezeték és keresztnév
  • Cégnév (opcionális)
  • Szakterület
  • Szállítási cím
  • Számlázási cím
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Fax

A NetAcademia kizárja a felelősségét az Ügyfelei által végzett jogosulatlan adatkezeléssel összefüggésben.

Az adatok forrása

A NetAcademia különféle módon és forrásból szerzi be Ügyfeleinek személyes adatait, így az Ügyfél különösen a Szerződés megkötésekor adatokat bocsát a NetAcademia rendelkezésére. A NetAcademia az Ügyféllel kapcsolatos információkat együtt kezelheti és fentiekben megjelölt felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatja olyan adatokkal, amelyek az Ügyfélről más módon jutottak a NetAcademia tudomására.

Az adatkezelés időtartama

A NetAcademia az Ügyfél személyes adatait a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben az Ügyfél fizetési késedelembe esett, úgy a NetAcademia felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.

Azon adatokat, amelyek kezelését jogszabályi kötelezettség írja elő, a jogszabályban előírt határidőig jogosult és köteles kezelni és feldolgozni.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ügyfél a jelen Adatvédelmi Szabályzat megismerésével és elfogadásával előzetes és részletes tájékoztatás alapján, önként, egyértelműen és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak a NetAcademia, illetve az alábbi adatfeldolgozók általi kezeléséhez.

Az Ügyfél a jelen Adatvédelmi Szabályzat megismerésével és elfogadásával önként és határozottan hozzájárul, hogy a rá vonatkozó személyes adatok egy részét (név, az ügyfél által igénybe vett tanfolyam, ország) a NetAcademia a weboldalon rögzítse.

A NetAcademia külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a NetAcademia, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

Az adatkezelést végző személyek

Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag a NetAcademia, valamint azok munkatársai, a partnerintézmények és munkatársaik, valamint a NetAcademia kapcsolt vállalkozásai és azok jogutódai jogosultak a fentiekben meghatározott célból és mértékig.

A NetAcademia adatkezelésében közreműködő személyeket az általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jogszabályok keretei között a NetAcademia határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a NetAcademia felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a NetAcademia rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adattovábbítás

Amennyiben az Ügyfél a NetAcademia-val szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti és a NetAcademia az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult az Ügyfél adatainak továbbítására. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél adatait a NetAcademia által adott megbízás alapján a NetAcademia követelésének, valamint a követeléskezelő cég általi, a behajtással kapcsolatban felmerülő, akár a NetAcademia-t, akár a követeléskezelő céget megillető követelések (pl. adminisztrációs díj, ügyvédi költségek, stb.) behajtása céljából a NetAcademia és a követeléskezelő cég megállapodásában rögzített ügykezelési idő lejártáig, azaz főszabály szerint 90 napig, illetve a követelés ezen időtartamon belül való sikeres behajtásáig kezeli. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfélről a már rendelkezésre bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. az Ügyfél új címének, vagy a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése). A NetAcademia az Ügyfél adatait könyvelését és könyvvizsgálását végző cégeknek, követeléskezelő cégnek, illetve a jogi képviselőnek jogosult továbbítani, illetve minden olyan esetben, amelyben jogszabály kötelező adatszolgáltatást ír elő, a jogszabályban megjelölt szerveknek.


A NetAcademia az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ügyfél tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzése személyes adatok esetében 5 év, különleges adatok esetén 20 év.

 

Hírlevél küldése és közvetlen értékesítés

A NetAcademia az Ügyfél előzetes hozzájárulása esetén közvetlenül tájékoztatja az Ügyfélt a NetAcademia termékeiről, szolgáltatásairól, promóciókról és különleges ajánlatokról, illetve minden olyan információról, amely a NetAcademia véleménye szerint az Ügyfél érdeklődésére tarthat számot (közvetlen értékesítés).

Az Ügyfél hozzájárulását a NetAcademia az erre vonatkozó „hozzájárulás” mező megjelölésével fogja kérni.

Ezeket az információkat a NetAcademia többféleképpen, így különösen e-mail útján és postai úton juttatja el az Ügyfél részére.

A hírlevélről az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leírás szerint. A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak.

Az Ügyfél bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen a NetAcademia tudomására hozhatja, ha nem kívánja, hogy akár a NetAcademia, akár harmadik fél a kezelt adatokat közvetlen értékesítési célokra használja fel.

Tájékoztatás

Az Ügyfél jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását.

Az Ügyfél bármely formában előterjesztett kérelmére a NetAcademia 30 napon belül, írásos formában, közérthető módon köteles tájékoztatást adni az általa kezelt és feldolgozott, az érintettre vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjairól, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Rögzített telefonbeszélgetés esetén a NetAcademia – a fentieken túl az Ügyfél kérésére – a telefonbeszélgetés hangfelvételét az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A NetAcademia köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a jelen pont szerinti tájékoztatást, illetve hangfelvételt. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 2.000,- forint tájékoztatásonként.

Az Ügyfél tájékoztatását – a megfelelő, jogszabályhelyre utaló indoklással – csak a törvényben meghatározott esetekben lehet megtagadni. A tájékoztatás megtagadása esetén kötelező tájékoztatni az érintett személyt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Az érintettek jogai

Amennyiben az érintett személyre vonatkozó személyes adat nem valós, az érintett jogosult kérni adatainak a valóságnak megfelelő helyesbítését.

Az Ügyfél a hatályos jogszabályoknak megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben azok kezelése nem felel meg a jogszabályoknak. A kezelt személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett személy kérelmezi és az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, továbbá abban az esetben, ha a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy bíróság elrendeli azt. 

Törlés helyett a személyes adat zárolandó, ha az érintett személy ezt kérelmezi, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

A helyesbítésről, a zárolásáról és a törlésről az érintett, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljából továbbították. (Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.) Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az érintettel írásban közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iráni kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintettet tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz való fordulás lehetőségéről.

Jogérvényesítés

Kérjük Ügyfeleinket, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

NetAcademia Oktatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: Rákóczi út 70-72. T3 torony, 1. emelet
Telefonszám: +36 21 200 6960

E-mail cím: iroda@netacademia.net
http://netacademia.hu/

Tájékoztatjuk az érintett személyeket, hogy igényüket polgári peres eljárásban is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is: http://www.naih.hu/kapcsolat.html

 Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó.

 

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya

A jelen szabályzat közzététele napjától lép hatályba és határozatlan ideig hatályban marad. Az adatkezelő bármikor jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosított adatvédelmi szabályzat ugyancsak közzététele napjától hatályos.

Az adatkezelő köteles a jelen szabályozást annak hatálybalépése napjától a hatályba lépés előtt már meglévő adatok kezelésére is alkalmazni.

A jelen szabályzatban foglaltakat, valamint azon előírásokat, melyek vonatkozásában jelen szabályzat nem tartalmaz külön rendelkezéseket, a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályokban, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt rendelkezések egyidejű betartása mellett kell alkalmazni.