A NetAcademia Oktatóközpont Kft. (továbbiakban: „NetAcademia”)
Adatkezelési tájékoztatója (tervezet)

 

1.1.
A jelen adatkezelési tájékoztató rögzíti, hogy a NetAcademia Oktatóközpont Kft. (a továbbiakban: „NetAcademia”), mint adatkezelő miként kezeli és védi azon információkat, amelyeket a képzésében részt vevő (továbbiakban: „Ügyfél”) a NetAcademia rendelkezésére bocsájt.

 

1.2.
A NetAcademia a mindenkor hatályos az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Információs Törvény”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait, elkötelezett az Ügyfelek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a szerződés – azaz a képzésben való részvételt szabályozó általános szerződési feltételek (továbbiakban: „Képzési ÁSZF” vagy „Szerződés”) - létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további képzésekről és szolgáltatásokról. Az adatkezelés további célja, hogy a NetAcademia tanulói egymással az oldalon kapcsolatba lépjenek, abból a célból, hogy az általuk meghatározott tartalmakat (kép, videó, hozzászólás) osszanak meg egymással. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

 

1.3.

A Tájékoztató elkészítésekor figyelembe vett egyéb fontos jogszabályok:

 

1.4.

Adatkezelési alapfogalmak:

• személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

• különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

• hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

• adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

• nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

• adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

• adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

• harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

1.5.
A NetAcademia, mint adatkezelő az Ügyfelek személyes adatainak kezelése és azoknak gépi feldolgozása során figyelemmel van az alábbi követelményekre:

1.6.
A NetAcademia által gyűjtött információk egy része az Információs Törvény szerint személyes adat. A személyes adat fogalomkörébe azon adatok tartoznak, amelyek kapcsolatba hozhatók az Ügyféllel, illetve amelyek alapján az Ügyfél személye azonosítható – így az Ügyfél neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, anyja neve, születési dátum, születési név -, illetve az adatból levonható, az Ügyfélre vonatkozó következtetés. A személyes adat mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Ügyféllel helyreállítható.

1.7.

A Személyes Adatokat az Adatvédelmi Törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján kezelhet. A NetAcademia által kezelt Személyes Adatok köre:

 

 

1.8.
A NetAcademia által végzett együttes adatkezelés az alábbi célok érdekében történik:

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

 

A hírlevélről az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leírás szerint. A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak.

 

1.9.
A NetAcademia különféle módon és eszközökkel gyűjti az Ügyfélről szóló adatokat, így az Ügyfél különösen a Szerződés megkötésekor adatokat bocsát a NetAcademia rendelkezésére. A NetAcademia az Ügyféllel kapcsolatos információkat együtt kezelheti és az 1.5. pontban megjelölt felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatja olyan adatokkal, amelyek az Ügyfélről más módon jutottak a NetAcademia tudomására.

A NetAcademia adatkezelésében közreműködő alkalmazottait az általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

 

 

1.10.
Az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak a NetAcademia, illetve az alábbi adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag a NetAcademia, valamint azok munkatársai, a partnerintézmények és munkatársaik, valamint a NetAcademia kapcsolt vállalkozásai és azok jogutódai jogosultak az 1.5. pontban meghatározott célból és mértékig. A NetAcademia az Ügyfél személyes adatait a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben az Ügyfél fizetési késedelembe esett, úgy a NetAcademia felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.

 

1.11.
Az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul, hogy a rá vonatkozó személyes adatok egy részét (név, az ügyfél által igénybe vett tanfolyam, ország) a NetAcademia oldalon rögzítse és azokat többi szerződött Ügyfele előtt nyilvánosságra hozza a NetAcademia oldalán keresztül. A NetAcademia kizárja a felelősségét az Ügyfelei jogosulatlan adatkezelésével összefüggésben.

 

1.12.
Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy amennyiben az Ügyfél a NetAcademia-val szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti és a NetAcademia az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult az Ügyfél adatainak továbbítására. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél adatait a NetAcademia által adott megbízás alapján a NetAcademia követelésének, valamint a követeléskezelő cég általi, a behajtással kapcsolatban felmerülő, akár a NetAcademia-t, akár a követeléskezelő céget megillető követelések (pl. adminisztrációs díj, ügyvédi költségek, stb.) behajtása céljából a NetAcademia és a követeléskezelő cég megállapodásában rögzített ügykezelési idő lejártáig, azaz főszabály szerint 90 napig, illetve a követelés ezen időtartamon belül való sikeres behajtásáig kezeli. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfélről a már rendelkezésre bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. az Ügyfél új címének, vagy a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése). A NetAcademia az Ügyfél adatait az alábbi követeléskezelő cégnek, illetve az alábbi jogi képviselőnek jogosult továbbítani: ……………………………………………………

 

1.13.
A NetAcademia külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a NetAcademia, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

 

1.14.
Az Ügyfél jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Az Ügyfél kérelmére a NetAcademia tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Rögzített telefonbeszélgetés esetén a NetAcademia – a fentieken túl az Ügyfél kérésére – a telefonbeszélgetés hangfelvételét az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A NetAcademia köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a jelen pont szerinti tájékoztatást, illetve hangfelvételt. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 2.000,- forint tájékoztatásonként.

 

1.15.

Felelősségi szabályok:

-          Az adatvédelmi biztos figyelemmel kíséri a Személyes Adatok védelmének, a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánossága érvényesülésének feltételeit.

-          Az adatvédelmi biztos a jogellenes Adatkezelés észlelése esetén az Adatkezelőt az Adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Az Adatkezelő haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, és erről 30 napon belül írásban tájékoztatni az adatvédelmi biztost.

-          Bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint Személyes Adatainak kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

-          A Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 177/A. §-a határozza meg és szankcionálja a jogosulatlan Adatkezelés és a Különleges Adatokkal való visszaélés legsúlyosabb eseteit.

-          A társadalomra veszélyesség szempontjából csekélyebb adatvédelmi jogsértéseket és szankcióit az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormány rendelet határozza meg.

 

1.16.

Az Ügyfél a hatályos jogszabályoknak megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.


1.17.

A NetAcademia az Ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

1.18.
Ha a NetAcademia, valamint az adattovábbítás keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél jogait az adatkezelés során megsérti, az Ügyfél bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 

1.19.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jogszabályok keretei között a NetAcademia határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a NetAcademia felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a NetAcademia rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

1.20.
a NetAcademia az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ügyfél tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzése személyes adatok esetében 5 év, különleges adatok esetén 20 év.

 

1.21.
a NetAcademia által kezelt adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével a NetAcademia közvetlenül tájékoztassa az Ügyfélt a NetAcademia termékeiről, szolgáltatásairól, promóciókról és különleges ajánlatokról, illetve minden olyan információról, amely a NetAcademia véleménye szerint az Ügyfél érdeklődésére tarthat számot (közvetlen értékesítés). Ezeket az információkat a NetAcademia többféleképpen, így különösen e-mail útján és postai úton juttatja el az Ügyfél részére.

Az Ügyfél bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen a NetAcademia tudomására hozhatja, ha nem kívánja, hogy akár a NetAcademia, akár harmadik fél a kezelt adatokat közvetlen értékesítési célokra használja fel.

Ha az Ügyfél hozzájárulása szükséges a személyes adatainak kezeléséhez, azt a NetAcademia az erre vonatkozó „hozzájárulás” mező megjelölésével fogja kérni.

Előfordulhat, hogy az adatkezelés során a NetAcademia az Ügyfél hallgatólagos beleegyezésére támaszkodik, de csak abban az esetben, ha ezt jogszabály lehetővé teszi. Jelen pont egyúttal az Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál.

 

1.22.

Felelősség kizárása:

 A NetAcademia oldalainak tartalma bármikor bővülhet, kiegészülhet és frissülhet. A NetAcademia mindent megtesz a pontos és aktuális információk közlése érdekében, azonban nem vállal felelősséget az oldalai tartalmának pontosságáért és aktualitásáért, tovább nem tartozik felelősséggel a hibákért, hiányosságokért és a közölt információk esetleges elavultságáért. Az adatok és információk helyességét az egyedi esetekre vonatkozóan felül kell vizsgálni.

A NetAcademia nem vállal felelősséget az oldalakról elérhető más internetes oldalak tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget a NetAcademia oldalaira mutató internetes oldalak tartalmáért. Továbbá nem tartozik felelősséggel, a számítógéppel és egyéb eszközökkel kapcsolatban felmerülő, a hozzáférés, az oldalak használata során vírusok által okozott, vagy egyéb okból bekövetkezett káreseményekért.

 

Kapcsolat, jogorvoslat:

 

NetAcademia Oktatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1075 Budapest, Kazinczy utca 24-26.
Telefonszám: +36-1 321-6547

E-mail cím: iroda@netacademia.net
http://netacademia.hu/

Képviselői: Litkei Péter

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)!

http://www.naih.hu/kapcsolat.html