Adatvédelmi tájékoztató

A NetAcademia Oktatóközpont Kft. az Ön adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja, és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és a személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít.

 

Adatvédelmi szabályzatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

 

Személyes adatok kezelése

A NetAcademia Oktatóközpont  Kft. kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt, és dolgoz fel, amelyeket a látogató, ügyfél önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, e-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok eléréséhez van szükségünk.

 

Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A NetAcademia Oktatóközpont Kft. a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg az a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.

 

A NetAcademia Oktatóközpont Kft. az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

 

Definíciók

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza, és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

Személyes adatok védelme

A NetAcademia Oktatóközpont Kft. mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak a NetAcademia Oktatóközpont Kft. azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges.

 

Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön bármikor kérhet felvilágosítást a NetAcademia Oktatóközpont Kft. által kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok a NetAcademia Oktatóközpont Kft. adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve: NetAcademia Oktatóközpont Kft.  Budapest Kazinczy utca 24-26. 1074.

 

Sütik („Cookie”-k) kezelése

A weboldalainkon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy személyes adatnak nem minősülő információt, adatot, véleményt kérünk Öntől, melyhez személyes adatainak megadása nem szükséges. A személyes adatnak nem minősülő adat megadásával Ön hozzájárul a weboldalaink tartalmának fejlesztéséhez, valamint ahhoz, hogy jobban megértsük látogatóink weboldal-látogatási szokásait. A NetAcademia Oktatóközpont Kft. a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett cookie-kat használhat. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására.

 

Az adatkezelésért felelős

Név: NetAcademia Oktatóközpont Kft

Székhely: Budapest Kazinczy u. 24-26. 1075.

Adószám: 13702355-2-42